Klubovna v Bousíně

Provozní řád Spolkovny

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele Spolkovny

 • Majitel objektu: Obec Bousín, IČO: 00288047
 • Správce objektu: Obec Bousín
 • Pověřená osoba: Magda Pernicová, tel.: 724 071 348

Obecně

 1. Při užívání objektu je povinností zamezit vstupu do objektu osobám nepovolaným (takovým osobám, které vykazují známky vlivu nadměrného požití alkoholu a jiných omamných látek, nezachovávající základní hygienická pravidla a pravidla slušnosti, osobám, které mají jiné úmysly než řádné využití prostor objektu k jiným účelům, než je určený).
 2. Do objektu není povolen vstup čtyřnohých mazlíčků.
 3. Při pohybu mimo prostory objektu je nutné budovu zamykat.
 4. Při vstupu do objektu je nutné překontrolovat funkčnost vybavení a případné závady nebo škody neprodleně nahlásit správci objektu nebo pověřené osobě.
 5. Je přísně zakázáno užívat vybavení a zařízení objektu v rozporu s jeho účelem, vynášet ho mimo prostory objektu a záměrně ho poškozovat.
 6. V celém objektu je ZÁKAZ KOUŘENÍ.
 7. V objektu se dodržují obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.
 8. Do objektu je zakázáno nosit jídlo a rozlívané pití.

Odpad

 1. Odpad je nutno třídit (papír, plasty, sklo a směsný) do košů barevně označených.
 2. Koše jsou umístěny na viditelných místech v prostorách objektu.
 3. Koše vynáší uživatel Spolkovny  po skončení konané akce.

Energie

 1. Je nutné svítit pouze v prostorách, které se aktuálně využívají (kde jsou přítomni lidé).
 2. V topné sezóně se větrá pouze krátce a intenzivně. Nesmí se nechávat otevřená okna a venkovní dveře, aby nedocházelo k zbytečnému úniku tepla a tím plýtvání elektrickou energií.
 3. Varná konvice se po každém použití pokládá mimo podstavec. Kávovar se vyčistí, vyleje přebytečná voda a vypne
 4. Plynové topení je nastaveno na určitou teplotu, manipulace pouze správcem dle dohody

Během schůzek a akcí ve spolkovně

 1. Nutno udržovat pořádek a čistotu.
 2. Zacházet šetrně s veškerým vybavením a zařízením.
 3. Při ztrátě klíče bude od správce budovy požadována finanční náhrada ve výši 60,- Kč na výrobu nového klíče.
 4. Po ukončení schůzky nebo akce je třeba zkontrolovat a zavřít okna, zamést nebo vytřít podlahu (dle znečištění), vynést odpadkové koše a do košů vložit nové sáčky.  Odpad vytřídit (směs, plast, sklo, papír). Dle domluvy může provést správce objektu.
 5. Po ukončení akce zanechte Spolkovnu v takovém stavu stejném, v jakém byla při převzetí nebo i lepším.
 6. Po ukončení bude klíč a předání Spolkovny správci.
 7. S manipulací techniky a vybavení bude pořadatel řádně seznámen správcem objektu

Různě

 1. Drobné opravy budou realizovány silami obce Bousín a není nutné je hlásit správci objektu.
 2. Zaměstnanci obce budou udržovat v čistotě i bezprostřední okolí před budovou.
 3. Větší opravy a úpravy budou realizovány po dohodě se správcem objektu za případného finančního příspěvku správce.
 4. V případě pronájmu objektu jiným subjektům bude správcem vybírána vratná kauce 500,- Kč, ze které budou hrazeny případně škody na zařízení a vybavení objektu.
 5. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená pro provoz tohoto objektu.
 6. Bude sepsána dohoda o pronájmu, jejíž nedílnou součástí bude soupis veškerého vybavení.
 7. Objekt lze pronajmout maximálně na 10 hodin.
 8. Převzetí a předání objektu bude probíhat vždy za přítomnosti správce objektu.
 9. O předání a převzetí pronajatých prostor bude vyhotovený předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, v jakém stavu je nájemce přebírá a předává.
 10. Škody na majetku zájemce odstraní do 5 dnů od ukončení akce nebo uhradí náklady na jejich odstranění v plné výši.
 11. Termíny na pronájem je nutné vždy rezervovat přes Rezervační systém na stránkách obce, po té bude předán objekt zájemci.

Ceník pronájmu

Občané trvale bydlící………………………………………………40 Kč/hod.

Ostatní……………………………………………………………………50 Kč/hod.

Vratná kauce při akci delší než dvě hodiny………………500 Kč/hod.

Návrh dohody :


Souhlasím s podmínkami pronájmu a zavazuji se dodržovat pravidla, která jsou pro provoz objektu stanovená. Objekt je zapůjčen na dobu, od – do

………………………………………………………….
podpis správce objektu    

 

……………………………………………………......
podpis pronájemce